امور مالی

رئیس اداره عمومی و مالی : آقای محمدرضا کمال پور

میزان تحصیلات :

خلاصه سوابق  اجرایی:

شماره تماس در دانشکده: 2446

کارشناس مالی:

نام و نام خانوادگی: حسن بکوک

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس در دانشکده: 2432

دبیرخانه : آقای محمدرضا خلیلی

شماره تماس در دانشکده: 2491

اهم فعالیت های اداره عمومی :

 • نظارت وپیگیری تهیه اقلام وکالاهای مورد نیاز قسمتهای مختلف دانشکده
 • کمک درثبت نام مالی دانشجویان
 • همکاری با اموراداری دانشگاه برای بکارگیری،انتقال ،تغییر وضعیت وسایر مواردمربوط به کارکنان دانشکده
 • برطرف نمودن مشکلات مالی واداری استادن دانشکده
 • پیگیری ونظارت برنظافت دانشکده
 • پیگیری ونظارت بر پذیرایی به موقع از استادان وکارکنان
 • نظارت بر حضور وغیاب کارکنان دانشکده
 • نظارت بر کار دبیرخانه
 • همکاری دربرگزاری اردوها ،مراسم ، همایش ها ، جلسات ، جشن های فارغ التحصیلی و...
 • مسئولیت ستاد حوادث غیر مترقبه دردانشکده
 • هماهنگی بااداره تعمیر ونگهداری
 • هماهنگی با اداره ترابری (نقلیه) دانشگاه
 • همکاری بااداره خدمات
 • هماهنگی با دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات برای تعمیر دستگاه ها رایانه دانشکده
 • همکاری در مواردی نظیر امتحانات وثبت نام های ورودی جدید با اداره آموزش