امور عمومی

رئیس اداره عمومی :

آقای بهروز عزیزی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و مراکز مختلف سما دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات واحد ورامین

رئیس اداره عمومی واحد ورامین

رئیس اداره امور دانشجویی واحد ورامین

رئیس اداره تدارکات واحد ورامین

رئیس اداره امور دانشجویی واحد علوم و تحقیقات البرز

رئیس اداره امور عمومی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی کرج

رئیس اداره امور عمومی دانشکده روانشناسی واحد کرج

شماره تماس در دانشکده: 34182689

 

اهم فعالیت های اداره عمومی :

 

 • نظارت وپیگیری تهیه اقلام وکالاهای مورد نیاز قسمتهای مختلف دانشکده
 • کمک درثبت نام مالی دانشجویان
 • همکاری با اموراداری دانشگاه برای بکارگیری،انتقال ،تغییر وضعیت وسایر مواردمربوط به کارکنان دانشکده
 • برطرف نمودن مشکلات مالی واداری استادن دانشکده
 • پیگیری ونظارت برنظافت دانشکده
 • پیگیری ونظارت بر پذیرایی به موقع از استادان وکارکنان
 • نظارت بر حضور وغیاب کارکنان دانشکده
 • نظارت بر کار دبیرخانه
 • همکاری دربرگزاری اردوها ،مراسم ، همایش ها ، جلسات ، جشن های فارغ التحصیلی و...
 • مسئولیت ستاد حوادث غیر مترقبه دردانشکده
 • هماهنگی بااداره تعمیر ونگهداری
 • هماهنگی با اداره ترابری (نقلیه) دانشگاه
 • همکاری بااداره خدمات
 • هماهنگی با دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات برای تعمیر دستگاه ها رایانه دانشکده
 • همکاری در مواردی نظیر امتحانات وثبت نام های ورودی جدید با اداره آموزش