معرفی دانشکده روانشناسی

مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده روانشناسی می باشد.

دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج درسال 1368 بعنوان گروه روانشناسی با دو رشته روانشناسی بالینی وعمومی و آموزش معلمان در مقطع کارشناسی تأسیس شد. درسال 1370 برای نخستین بار درایران رشته روانشناسی شخصیت را در مقطع کارشناسی ارشد طراحی و دایر نمود . در سال 1377 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جداشده و بعنوان  گروه مستقل روان شناسی ادامه فعالیت داد.

درسال 1382 رشته راهنمایی و مشاوره به این گروه افزوده شد و نخستین دوره دانشجویان کارشناسی راهنمایی و مشاوره ازسال1383 مشغول تحصیل شدند.

درسال 1384 اولین دوره دانشجویان دکترای تخصصی روانشناسی سلامت مشغول به تحصیل شدند. لازم به ذکر است این رشته دربین واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی،برای اولین بار در واحد کرج تأسیس گردیده است.

درخردادماه 1386 گروه مستقل روانشناسی به دانشکده روانشناسی تغییر وضعیت داد و  امکان ایجاد بستری مناسب برای رشد وتعالی بیشتر دانشکده بوجود آمد. 

در سال 1389، 4رشته کارشناسی ارشد در گرایش های روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی آموزشی شروع به فعالیت کردند. در سال 1392 رشته کارشناسی روان شناسی و در سال 1393، 2 رشته دکتری تخصصی روان شناسی عمومی و مدیریت آموزشی شروع به فعالیت کردند. 

در حال حاضر جناب آقای دکتر اسلام ظهرابی اصل ریاست دانشکده ؛  خانم دکتر ناهید هواسی سومار ، معاونت دانشکده ؛ خانم دکتر مهتاب سلیمی مدیریت گروه های  کارشناسی آموزش ابتدایی ، کارشناسی ارشد  علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی ،  آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشی ) و گروه های دکتری مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی ؛ خانم دکتر آروز تارری مرادی مدیریت گروه های تخصصی کارشناسی روانشناسی و مشاوره  و  آقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی مدیریت  گروه های تحصیلات تکمیلی روانشناسی (دکتری و کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی سلامت ،  روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره مدرسه )  را بر عهده دارند.