معرفی دانشکده روانشناسی

مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده روانشناسی می باشد.

گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج درسال 1368 با دو رشته روانشناسی بالینی وعمومی و آموزش معلمان در مقطع کارشناسی به همت آقای دکتر حسن احدی وکوشش فراوان آقای یداله آزاد تأسیس شد. درسال 1370 برای نخستین بار درایران رشته روانشناسی شخصیت را در مقطع کارشناسی ارشد طراحی و دایر نمود . در سال 1377 گروه مستقل روانشناسی با مدیریت آقای دکترحسن احدی و نوآوری های آقای دکتر محسن منصوبی فر به عنوان معاون گروه مستقل روانشناسی و مدیریت گروه مستقل روان شناسی آقای دکتر محمدرضا بلیاد  مسیر گسترش و توسعه به سوی تشکیل دانشکده روانشناسی را طی نمود.

درسال 1382 رشته راهنمایی و مشاوره به این گروه افزوده شد و نخستین دوره دانشجویان کارشناسی راهنمایی و مشاوره ازسال1383 مشغول تحصیل شدند.درسال 1384 اولین دوره دانشجویان دکترای تخصصی روانشناسی سلامت مشغول به تحصیل شدندلازم به ذکر است این رشته دربین واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی،برای اولین بار در واحد کرج تأسیس گردیده است. در سال 1389، 4رشته کارشناسی ارشد در گرایش های روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی آموزشی شروع به فعالیت کردند. در سال 1392 رشته کارشناسی روان شناسی و در سال 1393، 2 رشته دکتری تخصصی روان شناسی عمومی و مدیریت آموزشی شروع به فعالیت کردند.  درخردادماه 1386 گروه مستقل روانشناسی به دانشکده روانشناسی تغییر وضعیت داد و شادروان آقای دکتر فرهاد ماهر بعنوان اولین رئیس دانشکده منصوب گردید و بازحمات و درایت ایشان امکان ایجاد بستری مناسب برای رشد وتعالی بیشتر دانشکده بوجود آمد. در حال حاضر جناب آقای دکتر علیرضا محمدی نژاد گنجی ریاست دانشکده روانشناسی را بر عهده دارند.