معرفی دانشکده روانشناسی

مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده روانشناسی می باشد.

گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج درسال 1368 با دو رشته روانشناسی بالینی وعمومی وآموزش معلمان در مقطع کارشناسی به همت آقای دکتر حسن احدی وکوشش فراوان آقای یداله آزاد تأسیس شد. درسال 1370 برای نخستین بار درایران رشته روانشناسی شخصیت را در مقطع کارشناسی ارشد طراحی و دایر نمود . درسال 1376 گروه آموزش ابتدایی از روانشناسی منفک شده و جزئی از دانشکده ادبیات وعلوم انسانی باقی ماند. در سال 1377 گروه مستقل روانشناسی با مدیریت آقای دکترحسن احدی و نوآوری های آقای دکتر محسن منصوبی فر به عنوان معاون گروه مستقل روانشناسی و مدیریت گروه مستقل روان شناسی آقای دکتر محمدرضا بلیاد  مسیر گسترش و توسعه به سوی تشکیل دانشکده روانشناسی را طی نمود.

درسال 1382 رشته راهنمایی و مشاوره به این گروه افزوده شد و نخستین دوره دانشجویان کارشناسی راهنمایی و مشاوره ازسال1383 دراین گروه مشغول تحصیل شدند.درسال 1384 اولین دوره دانشجویان دکترای تخصصی روانشناسی سلامت مشغول به تحصیل شدندلازم به ذکر است این رشته دربین واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی، درواحد کرج تأسیس گردیده است. در سال 1389، 4رشته کارشناسی ارشد در گرایش های روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی آموزشی تأسیس گردید. در سال 1392 رشته کارشناسی روان شناسی و در سال 1393، 2 رشته دکتری تخصصی روان شناسی عمومی و مدیریت آموزشی تأسیس گردید.  درخردادماه 1386 گروه مستقل روانشناسی به دانشکده روانشناسی تغییر وضعیت داد و شادروان آقای دکتر فرهاد ماهر بعنوان اولین رئیس دانشکده منصوب گردیدند و بازحمات و درایت ایشان امکان ایجاد بستری مناسب برای رشد وتعالی بیشتر دانشکده بوجود آمد. در مهرماه سال 1388 نیز گروه آموزش و پروش ابتدایی به این دانشکده ملحق گردید. در حال حاضر جناب آقای دکتر بلیاد ریاست دانشکده روانشناسی را بر عهده دارند.