امور دانشجویی

 رئیس اداره امور دانشجویی : آقای اصغر رنجبر

  میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

شماره تماس: 34182416

 

کارشناسان اداره امور دانشجویی     

 

آقای اکبر سیفی

کارشناس فارغ التحصیلان رشته های :

روانشناسی سلامت ،روانشناسی بالینی ،روانشناسی عمومی (مقطع دکتری)

روانشناسی بالینی،روانشناسی عمومی ،روانشناسی شخصیت،مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مشاوره مدرسه ،روانشناسی صنعتی و سازمانی ، آموزش و پرورش ابتدایی (مقطع کارشناسی ارشد)

شماره تماس : 34182436

آقای رامین مصباح

کارشناس دانشجویی رشته های روانشناسی و مشاوره (مقطع کارشناسی)

خانم مهشید معروف

کارشناس فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی ،علوم تربیتی ،مشاوره (کاردانی و کارشناسی)

 

 

اهم  فعالیت های امور دانشجویی:

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان ماقبل آخر ،انطباق با فایل کامپیوتری وآیین نامه های آموزشی،تکمیل پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان انتقالی با رعایت سرفصل های مصوب

در رابطه با مراجعین فارغ التحصیل،کنترل نهایی وتطبیق کارنامه کامپیوتری با سوابق آموزشی موجود در پرونده دانشجویان ،تحویل مدارک صدور گواهی ،تنظیم کارنامه فارغ التحصیلی پیش نویس چک لیست گواهی موقت وهمچنین دانشنامه.

کنترل وضعیت تحصیلی مراجعین (واحد باقیمانده)معرفی به استاد به اداره آموزش جهت ثبت نام.

تکمیل پرونده فرم فراغت از تحصیل بالینی بعداز رسیدن کدمرکزی از سوی آموزش جهت دانشجویان بالینی به معاونت علوم پزشکی تاتصویب آن جهت مجوز صدورگواهی مدارک تحصیلی که مجدداًطی مراحل اجرایی پاسخ از معاونت علوم پزشکی به اداره فارغ التحصیلان جهت صدور گواهی فراغت از تحصیل.

تهیه گواهی تعداد واحد ومعدل جهت ارگان ها وسازمان ها وهمچنین تائید معدل وتاریخ فراغت از تحصیل جهت دانشجویانی که در آزمون ارشد شرکت می کنند. اعلام اسامی ،تنظیم وتکمیل مدارک دانشجویان رتبه دار بدون کنکور به سازمان تا اعلام نتیجه.

امور مربوط به دایره رفاه دانشجویی از جمله : توزیع وتکمیل فرمهای نقل وانتقالات به دانشجویان متقاضی وپیگیری مراحل تاحصول نتیجه. تحویل مدارک صدور کارت برای دانشجویانی که انتقال به واحد داشته اند یا دانشجویانی که کارت خودرا مفقود کرده اند.

انجام امور تسهیلات رفاهی مالی به دانشجویان که شامل : توزیع وتائید وتکمیل فرم های وام بلند مدت ،کوتاه مدت تحصیلی ،وام ازدواج ،وام مسکن وارجاع آنهابرای تائید به صندوق رفاه دانشجویان.

تخفیف دانشجویی درایام ثبت نام که شامل :خانواده بنیاد شهید وجانبازان، خانواده های دو دانشجو،خانواده بهزیستی ،بیماریهای خاص،کمیته رفاهی وتنظیم وتکمیل فرم های تخفیف دانشجویان رتبه دار شاغل به تحصیل به اداره رفاه دانشجویی.

همکاری با اداره آموزش دانشکده در ایام امتحانات.

انجام هماهنگی با اداره آموزش جهت انجام امور مشمولین نظام وظیفه وپیگیری درخصوص معرفی واعلام فارغ التحصیلی ـ انصراف ـ اخراجی واتمام سقف مجاز تحصیلی به حوزه معاونت دانشجویی(دایره مشمولین) جهت اقدامات بعدی.

 شرکت در جلسات حوزه معاونت دانشجویی جهت هماهنگی بیشتر در انجام امور وارائه مشکلات احتمالی وپیشنهادات وراهکارهای مناسب جهت رفع کمبودها وبهبود آنها.