رشته های تحصیلی

 

رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفه ای و کاردانی ناپیوسته

1

روانشناسی

روانشناسی

2

مشاوره

3

علوم تربیتی

4

آموزش و پرورش ابتدایی(کارشناسی ناپیوسته)

5

آموزش و پرورش ابتدایی(کاردانی ناپیوسته)

 

 

رشته های کارشناسی ارشد

1

روانشناسی شخصیت

 

 

 

 

روانشناسی

 

 

 

2

روانشناسی بالینی

3

روانشناسی عمومی

4

روانشناسی صنعتی و سازمانی

5

برنامه ریزی درسی

6

مدیریت آموزشی

7

مشاوره- مشاوره مدرسه

8

علوم تربیتی- آموزش و پرورش ابتدایی

 

 

رشته های دکتری تخصصی ph.D

1

روانشناسی

روانشناسی

2

روانشناسی سلامت

3

مدیریت آموزشی

4

آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی