رشته های تحصیلی

 

رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی :

روانشناسی بالینی ( آخرین پذیرش دانشجو مربوط به سال 1392 بوده است )

روانشناسی عمومی ( آخرین پذیرش دانشجو مربوط به سال 1392 بوده است )

راهنمایی و مشاوره ( آخرین پذیرش دانشجو مربوط به سال 1392 بوده است )

روانشناسی ( از سال 1393 به بعد پذیرش داشته است)

 

رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد :

علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

*علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی

روانشناسی بالینی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی عمومی

مدیریت آموزشی

*روانشناسی صنعتی   سازمانی

*مشاوره   مشاوره مدرسه

 

رشته های تحصیلی در مقطع دکتری:

روانشناسی عمومی

روانشناسی سلامت

مدیریت آموزشی

*مدیریت آموزش عالی