اعضای هیات علمی

1

آزاد، حسین

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

2

احدی، حسن

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

3

اصغرپور، مانیا

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

4

ایران نژاد،پریسا

گروه آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی

5

برجعلی، احمد

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

6

برجعلی، محمود

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

7

برماس، حامد

گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره

8

بلیاد، محمدرضا

گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره

9

بهرامی هیدجی، مریم

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

10

پاشنگ، سارا

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

11

پیمانی، جاوید

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

12

تاجری، بیوک

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

13

ثنائی ذاکر، باقر

گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره

14

جهانیان ،رمضان

گروه آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی

15

حسین زاده تقوایی، مرجان

گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره

16

حکمی، محمد

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

17

دانش، عصمت

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

18

دریاافزون،مونا

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

19

رافضی زهره

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

20

رنجبری پور، طاهره

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

21

رونقی،سیمین

گروه آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی

22

زم، فاطمه

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

23

ژیان باقری معصومه

گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره

24

سرداری پور، مهران

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

25

سوداگر، شیدا

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

26

شکرگزار علیرضا

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

27

صیرفی، محمدرضا

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

28

خدیجه عموئی دیزجی

گروه آموزشی روانشناسی عمومی

29

کراسکیان موجمباری، آدیس

گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره

30

کربلایی محمد میگونی، احمد

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

31

لبادی،زهرا

گروه آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی

32

محمدی شیرمحله، فاطمه

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

33

مسچی، فرحناز

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

34

مسگرهروی،طاهره

گروه آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی

35

مشایخ، مریم

گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره

36

مشهدی فراهانی، ملکه

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

37

ملیحی الذاکرینی،سعید

گروه آموزشی روان‌شناسی عمومی

38

منصوبی فر،محسن

گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی

39

نجفیان پور بانودخت

گروه آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی

40

نژاد محمد نامقی، عاطفه

گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره