اعضای هیات علمی

 

اعضای هیات علمی رشته روانشناسی
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی مرتبه علمی
1 مانیا اصغرپور کاردرمانی روانی دکترای تخصصی استادیار
2 حامد برماس روانشناسی تربیتی دکترای تخصصی استادیار
3 مریم بهرامی هیدجی روانشناسی عمومی دکترای تخصصی استادیار
4 سارا پاشنگ روانشناسی سلامت دکترای تخصصی استادیار
5 جاوید پیمانی نوروپسیکولوژی دکترای تخصصی استادیار
6 پریسا پیوندی روانشناسی عمومی دکترای تخصصی استادیار
7 بیوک تاجری روانشناسی بالینی دکترای تخصصی استادیار
8 آرزو تاری مرادی روانشناسی سلامت دکترای تخصصی استادیار
9 مرجان حسین زاده تقوایی روانشناسی دکترای تخصصی استادیار
10 افشین رباطی روانشناسی صنعتی وسازمانی دکترای تخصصی استادیار
11 طاهره رنجبری پور روانشناسی سلامت دکترای تخصصی استادیار
12 سیمین رونقی روانشناسی عمومی دکترای تخصصی استادیار
13 فاطمه زم روانشناسی عمومی دکترای تخصصی استادیار
14 معصومه ژیان باقری مشاوره و راهنمایی دکترای تخصصی استادیار
15 مهران سرداری پور روانشناسی دکترای تخصصی استادیار
16 شیدا سوداگر روانشناسی سلامت دکترای تخصصی استادیار
17 مهدی شاه نظری روانشناسی عمومی دکترای تخصصی استادیار
18 رقیه شاهانی شلمانی روانشناسی دکترای تخصصی استادیار
19 محمد رضا صیرفی روانشناسی دکترای تخصصی استادیار
20 نیلوفر طهمورسی روانشناسی بالینی دکترای تخصصی استادیار
21 ربابه عطائی فر روانشناسی تربیتی دکترای تخصصی استادیار
22 خدیجه عمویی دیزجی جامعه شناسی دکترای تخصصی استادیار
23 آدیس کراسکیان موجمباری روانسنجی دکترای تخصصی استادیار
24 احمد کربلائی محمد میگونی روانشناسی عمومی دکترای تخصصی استادیار
25 مریم کلهرنیا گل کار روانشناسی عمومی دکترای تخصصی استادیار
26 فاطمه محمدی شیر محله روانشناسی سلامت دکترای تخصصی استادیار
27 فرحناز مسچی روانشناسی سلامت دکترای تخصصی استادیار
28 طاهره مسگر هروی فلسفه دکترای تخصصی استادیار
29 مریم مشایخ مشاوره دکترای تخصصی استادیار
30 ملکه مشهدی فراهانی روانشناسی عمومی دکترای تخصصی استادیار
31 سعید ملیحی الذاکرینی روانشناسی دکترای تخصصی استادیار
32 محسن منصوبی فر روانشناسی دکترای تخصصی استادیار
33 عاطفه نژاد محمد نامقی مشاوره و راهنمایی دکترای تخصصی استادیار
34 ناهید هواسی سومار مشاوره و راهنمایی دکترای تخصصی استادیار
35 مونا دریا افزون روانشناسی عمومی دکترای تخصصی مربی
36 علیرضا شکرگزار دکترای حرفه ای دکترای حرفه ای مربی
37 محمد رضا بلیاد روانشناسی دکترای تخصصی استادیار

 

اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی مرتبه علمی
1 پریسا ایران نژاد برنامه ریزی آموزشی دکترای تخصصی استادیار
2 فاطمه پرسته قمبوانی برنامه ریزی درسی و آموزشی دکترای تخصصی استادیار
3 رمضان جهانیان مدیریت آموزشی دکترای تخصصی استادیار
4 مهتاب سلیمی مدیریت آموزش عالی دکترای تخصصی استادیار
5 مژگان عبدالهی مدیریت آموزشی دکترای تخصصی استادیار
6 زهرا لبادی مدیریت آموزشی دکترای تخصصی استادیار
7 علیرضا محمدی نژاد گنجی مدیریت آموزشی دکترای تخصصی استادیار