مدیران گروه

مدیر گروه علوم تربیتی: دکتر رمضان جهانیان

مدیر گروه کارشناسی آموزش ابتدایی: دکتر سیمین رونقی

مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی شخیصت : خانم دکتر فرحناز مسچی

مدیر گروه دکتری روانشناسی سلامت: دکتر حسن احدی

مدیر گروه دکتری روانشناسی عمومی: دکتر محمدرضا صیرفی

مدیر گروه کارشناسی ارشد رونشناسی ارشد و بالینی: آقای دکتر بیوک تاجری

مدیر گروه کارشناسی روانشناسی عمومی بالینی و راهنمایی و مشاوره: خانم دکتر سارا پاشنگ

مدیر گروه گارشناسی روانشناسی: دکتر محمدرضا صیرفی