ریاست و معاونین

 

ریاست دانشکده

آقای دکتر محمدرضا بلیاد، استادیار، دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی و عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال 1382با واحد کرج آغاز نمودند .

شروع فعالیت ایشان به عنوان ریاست دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1392 می باشد.

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

مدیر گروه مستقل روانشناسی (1384-1383)

معاون دانشگاه در امور وابسته به مدارس سما و رئیس مرکز آموزشی وفرهنگی سما  (1386-1384)

مدیر گروه روانشناسی عمومی (1387-1386)

معاون دانشکده روانشناسی(1388-1387)

مدیر گروه راهنمایی و مشاوره (1392)

مسئول دفتر : آقای محمدرضا خلیلی

شماره تماس 34182491

معاونت آموزشی و دانشجویی

 خانم دکتر فرحناز مسچی، استادیار، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال ... با واحد کرج آغاز نمودند .

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

استاد مدعو دانشکده روانشناسی  1395- 1383

مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده روان شناسی ازسال 1395 تاکنون

شماره تماس: 34182697