ریاست و معاونین

 

ریاست دانشکده

آقای دکتر علیرضا محمدی‌ نژاد‌ گنجی ، استادیار، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال 1390با واحد کرج آغاز نمودند .

رزومه آکادمیک 

Academic CV

شماره تماس : 34182491 

معاونت آموزشی و دانشجویی

خانم دکتر مژگان عبدالهی ، استادیار، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال 94 با واحد کرج آغاز نمودند .

شماره تماس : 34258676

ایمیل : m.abdollahi@kiau.ac.ir