ریاست و معاونین

 

ریاست دانشکده

 

 

آقای دکتر اسلام ظهرابی اصل

رزومه آکادمیک : e.zohrabi@kiau.ac.ir

Academic CV

شماره تماس : 34182491 

معاونت آموزشی و دانشجویی

خانم دکتر ناهید هواسی سومار

شماره تماس : 34258676

ایمیل : nahid.hovasi@kiau.ac.ir