ریاست و معاونین

 

ریاست دانشکده

آقای دکتر علیرضا محمدی‌ نژاد‌ گنجی

مسئول دفتر : 

شماره تماس 34182491

معاونت آموزشی و دانشجویی

 خانم دکتر فرحناز مسچی، استادیار، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال ... با واحد کرج آغاز نمودند .

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

استاد مدعو دانشکده روانشناسی  1395- 1383

مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده روان شناسی ازسال 1395 تاکنون

شماره تماس: 34182697