ریاست و معاونین

 

ریاست دانشکده

 

آقای دکتر علیرضا محمدی‌ نژاد‌ گنجی ، استادیار، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال 1390با واحد کرج آغاز نمودند .

رزومه آکادمیک 

Academic CV

شماره تماس : 34182491 

معاونت آموزشی و دانشجویی

خانم دکتر ناهید هواسی سومار

شماره تماس : 34258676

ایمیل : nahid.hovasi@kiau.ac.ir