انجمن علمی دانشکده

انجمن دانشجویی :

 انجمن علمی روانشناسی   شماره تماس داخلی: 2785

  • برگزاری کارگاه های آموزشی طبق برنامه مصوب در کمیسیون انجمن های سازمان مرکزی

  • برگزاری سمینار های علمی طبق برنامه مصوب در کمیسیون انجمن های سازمان مرکزی

  • برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم های آموزشی روانشناسی طبق برنامه مصوب در کمیسیون انجمن های سازمان مرکزی

  • همکاری در برگزاری مراسم تقدیر دانشجویان برتر و یا بزرگداشت اساتید محترم دانشکده