دروس پیشنهادی ترمی

 

گروه روانشناسی

نام رشته گرایش مقطع چارت پیشنهادی
روانشناسی سلامت ( ویژه ورودی های 99 به بعد ) دکترا دانلود
روانشناسی سلامت ( ویژه ورودی های 98 و ماقبل ) دکترا دانلود
روانشناسی عمومی دکترا دانلود
روانشناسی بالینی ( ویژه ورودی های 99 به بعد ) کارشناسی ارشد دانلود
روانشناسی بالینی ( ویژه ورودی های 98 و ماقبل ) کارشناسی ارشد دانلود
روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد دانلود
روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد دانلود
روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی ارشد دانلود
روانشناسی مشاوره مدرسه کارشناسی ارشد دانلود
روانشناسی - کارشناسی دانلود
مشاوره - کارشناسی دانلود