مدیران گروه

نام رشته : علوم تربیتی ، برنامه ریزی درسی،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش عالی ،آموزش ابتدایی

مقطع : دکتری ، کارشناسی ارشد ، کارشناسی ناپیوسته ، کاردانی

نام مدیر گروه : خانم دکتر فاطمه پرسته قمبوانی

دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی /استادیار

 

نام رشته :روانشناسی شخصیت،روانشناسی صنعتی و سازمانی ،روانشناسی بالینی ، روانشناسی عمومی و  مشاوره مدرسه

مقطع : کارشناسی ارشد

نام مدیر گروه : خانم دکتر شیدا سوداگر

دکترای تخصصی روانشناسی سلامت/استادیار

 

نام رشته : روانشناسی و روانشناسی سلامت

مقطع : دکتری

نام مدیر گروه :خانم دکتر فرحناز مسچی

دکترای تخصصی روانشناسی سلامت / استادیار

 

نام رشته : روانشناسی، مشاوره

مقطع : کارشناسی

نام مدیر گروه : خانم دکتر سارا پاشنگ

دکترای تخصصی روانشناسی سلامت / استادیار